ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
MWA meets Stakeholder

วันที่ 13 มี.ค. 2556

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นั่งที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในงาน "MWA MEETS STAKEHOLDERS” ซึ่งเป็นการแถลงวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานของ กปน. ปี 2556 และในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน.มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของ กปน.โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดบริการที่ดีและมีคุณภาพมอบให้แก่ประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125