ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบเงินบริจาคให้กับ 2 หน่วยงาน

วันที่ 5 มี.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ผู้แทน กปน. มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด และช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา พร้อมสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นางสาวปุณญดา ธนัตบุญญาธร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท ให้กับสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายองอาจ ถาวรกิรติขจร ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125