ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วม "โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2"

วันที่ 1 มี.ค. 2556

            สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุน และการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน โดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างเดือนมกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยยื่นใบสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง www.sec.or.th/ipop หรือ www.facebook.com/secipopหรือ www.jpp.moi.go.th

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125