ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

วันที่ 27 ธ.ค. 2555

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  บรรยายพิเศษเรื่อง "มิติหญิงชายกับการพัฒนา” ให้กับพนักงานของ กปน. ด้วย ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125