ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จัดบรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับอนาคตของ กปน.”

วันที่ 24 ธ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมาภิบาลกับอนาคตของ กปน.” เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย อาจารย์ชลวิทย์ กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมที่จะนำมาปรับใช้กับองค์กร โดยมีหลักคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1. ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. จิตมุ่งบริการ หมายถึง ความรู้สึกอยากบริการ ใส่ใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 3. งานสัมฤทธิ์ผล คือ งานต้องสำเร็จตามกำหนดอย่างดีมีจริยธรรม โดยเน้นเป้าหมายอย่างทรงคุณค่า 4. พัฒนาตน เราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 5. ทุกคนตรวจสอบได้ หมายถึงความโปร่งใสในทุกเรื่องของการดำเนินงาน เป็นสิ่งสำคัญต่อ การปรับวัฒนธรรมองค์กร เมื่อเกิดปัญหา ทุกคนสามารถขอความกระจ่างได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ นอกจากนี้ อาจารย์ยังแนะนำให้ทุกคนพูดดี ให้คิดก่อนพูดทุกครั้ง เพราะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดก็เป็นนายเรา รวมทั้งให้เป็นคนคิดดี ไม่คิดลบ ไม่มองคนในแง่ร้าย รู้จักการปล่อยวาง จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125