ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จัดเต็มโปรโมชั่น ทั้งลด ทั้งผ่อน สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 13 ธ.ค. 2555

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการให้บริการน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคครอบคลุมในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง กปน. จึงมอบส่วนลด 10% สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่ เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท (ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำ 400 บาท) ในระยะวางท่อถึงมาตรวัดน้ำไม่เกิน 20 เมตร โดยผู้ยื่นเรื่องจะต้องเป็นผู้ครอบครองสถานที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ อีกทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
           สำหรับผู้ขอใช้น้ำที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท สามารถขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ได้ เดือนละ 1 งวด ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้น้ำต้องยื่นเรื่องขอติดตั้งประปาใหม่ที่สำนักงานประปาสาขา เพื่อผ่อนชำระงวดแรก พร้อมวางเงินประกันการใช้น้ำ จำนวน 400 บาท ในวันทำสัญญา และต้องจัดหาผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
           ผู้ขอใช้น้ำ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2556 ได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง และกองประปาสุวรรณภูมิ หรือทางอินเทอร์เน็ต (www.mwa.co.th) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125