ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สสภ. เริ่มแล้ว 1 สาขา 1 โรงเรียน กิจกรรม “หนังสือเพื่อน้อง”

วันที่ 2 ก.ค. 2553
 
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฎ์ แสงสิริไพบูลย์ ผู้จัดการประปาสาขาภาษีเจริญ ผจ.สสภ. พร้อมด้วยทีมงานร่วมจัดกิจกรรม "หนังสือ เพื่อน้อง” เพื่อบริการเชิงสังคม (CSR) ตามโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน โดยคัดเลือก โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกทม. อยู่ในชุมชนผู้มีรายได้น้อย และจากการประสานงานกับคณะครูทราบว่าทางโรงเรียนมีความต้องการแบบเรียนภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน ในเรื่อง การฟัง พูด อ่าน และ เขียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้มอบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่มีการสอดแทรกเนื้อหาการอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมรวม การประหยัดพลังงาน ให้แก่นักเรียน 150 เล่ม และหนังสือสารานุกรมไทย ร่วมทั้งอุปกรณ์กีฬา และเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการพัฒนาการทางสมองความฉลาดทางอารมณ์ และทางร่างกาย ช่วยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬา และร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการประปานครหลวง พร้อมมอบของรางวัลมากมาย ซึ่งรับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สสภ. จะจัดกิจกรรมโครงการหนังสือเพื่อน้องครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125