ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
มอบกระเป๋าผ้าขอบคุณผู้ใช้น้ำที่ตอบแบบสอบถาม

วันที่ 29 มิ.ย. 2553
 
 

เนื่องจากทุกปีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. จะทำการสำรวจความพึงพอใจในบริการของ กปน.ที่นำไอทีมาสนับสนุน เช่น การติดตั้งประปาใหม่ การอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และบริการรับชำระเงินหลายช่องทาง โดย กปน. จะส่งไปรษณียบัตรสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำต่อบริการที่ได้รับ และในปีนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้น้ำที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามและส่งไปรษณียบัตรกลับมาที่ศูนย์ฯ กปน. จึงได้จับฉลากมอบของที่ระลึก "กระเป๋าผ้า ลดภาวะโลกร้อน” จำนวน 200 ใบ ส่งให้กับผู้ใช้น้ำเป็นการตอบแทนในความร่วมมือและแทนคำขอบคุณแล้ว สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจในปีนี้เป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
สำหรับในปีที่แล้วผลการสำรวจความพึงพอใจในบริการของปี 2551 เป็นดังนี้คือ ผู้ใช้น้ำมีความพอใจด้านการชำระค่าน้ำมากที่สุด 90.09 % อ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 90.09% และเรื่องการติดตั้งประปาใหม่ 86.7%
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125