ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมหารือโครงการฟื้นฟูคลองสวย

วันที่ 23 มิ.ย. 2553
 
 
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1204 ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา และฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (ฝธส.) โดย นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผอ.ฝธส. ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ฝ่ายคุณภาพน้ำ ฝ่ายคลองส่งน้ำและฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูคลองส่วย(คลองเรียบถนนประชาชื่น)ร่วมกัน เพื่อให้โครงการนี้เกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะจัดให้มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การบำบัดฟื้นฟู การป้องกันรักษา และการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน และที่สำคัญ คือ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะต้องร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อให้คลองส่วยฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125