ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. เตือนคนกรุงเทพฯถึงเวลาแล้วที่ต้องประหยัดน้ำ

วันที่ 22 มิ.ย. 2553
 
ผู้ว่าการ กปน. ชี้ วิกฤติภัยแล้งปีนี้ เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรม เพราะปัญหาเกิดจากการใช้น้ำมากขึ้นแต่ที่เก็บน้ำยังคงมีเท่าเดิม กปน. อาจจำเป็นต้องปรับโครงสร้างค่าน้ำใหม่ ใช้กลไกด้านราคาให้คนเห็นคุณค่าน้ำ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัดที่เห็นผลทันที
 
นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน. ) เผยว่า ในปี 2553 นี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ทำให้เกิดภัยแล้งทั่วทั้งประเทศ เขื่อนขนาดใหญ่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับในภาคกลางมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ที่มีการใช้น้ำมากกว่า 22 จังหวัด พบว่า กว่า 70% ของการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา นำไปใช้ในด้านเกษตรกรรม 16% เพื่อรักษาระบบนิเวศ หรือเพื่อผลักดันน้ำเค็มจากปากอ่าวไทยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร 6% เพื่ออุตสาหกรรม โดยใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเพียง 8% เท่านั้น ปีนี้แล้งกว่าปี 37
 
จากภาวะภัยแล้งเมื่อปี 2537 กปน. ต้องประสบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนขึ้นมาในแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึง สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดที่ กปน. รับน้ำดิบมาผลิตเป็นน้ำประปา โดยมีค่าความเค็มวัดได้ 0.4 กรัม/ลิตร ในขณะที่มาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร ส่วนเกณฑ์ของ กปน. กำหนดไม่ให้เกิน 0.2 กรัม/ลิตร แต่ในปีนี้ โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุด ค่าความเค็มสูงขึ้นมากโดยวัดได้ 1.0 กรัม/ลิตร ทำให้ กปน. จำเป็นต้องหยุดการสูบน้ำดิบชั่วคราว รอจนกระทั่งน้ำลง ที่ลิ่มความเค็มลดระดับลง จึงสามารถสูบน้ำดิบได้ตามปกติ ส่งผลให้ กำลังการผลิตน้ำประปาลดลง แต่โชคดีที่ไม่เกิดผลกระทบจนทำให้ขาดแคลนน้ำแต่อย่างไร โชคดี ที่ กปน. มีแหล่งน้ำดิบ 2 แห่ง
 
จากเหตุนี้ กปน. จึงได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น ด้วยการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมากักเก็บไว้ในคลองพระยาบันลือ และเมื่อใดที่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ก็จะปล่อยน้ำมาเติมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ผ่านพ้นวิกฤติน้ำทะเลหนุนมาได้ทุกครั้ง ซึ่ง นายเจริญฯ ได้กล่าวขอบคุณกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับกล่าวว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแม้จะไม่มาก แต่ก็ช่วยให้มีน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงคาดว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาในปีนี้คงจะหมดไป แต่สำหรับในปีหน้ายังไม่แน่ใจ ต้องรอดูปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในเขื่อนสิริกิติ์และภูมิพลก่อน ว่าปีนี้จะสามารถกักเก็บน้ำได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากได้ไม่มากก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในปีหน้าได้ เนื่องจากปัจจุบัน มีกิจกรรมการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีการใช้น้ำมาก แต่ขณะเดียวกันแหล่งกักเก็บน้ำกลับไม่ได้มีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน อนาคตน้ำที่มีอยู่อาจไม่พอ...ถ้าไม่ประหยัด

นายเจริญฯ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กปน. สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณ 97% ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชานเมืองที่ทำการเกษตร ความหนาแน่นของประชากรยังมีไม่สูงนัก ยังคงใช้น้ำคลอง และน้ำบาดาล เป็นส่วนใหญ่ แต่ กปน.ก็มีแผนที่จะให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ภายใน ปี 2556

แม้ว่า ปัจจุบัน กปน. จะมีแหล่งน้ำดิบ 2 แห่ง คือจากแม่น้ำเจ้าพระยา และจากเขื่อนแม่กลอง จ. กาญจนบุรี ที่ช่วยให้มีความมั่นคงในการผลิตน้ำประปามากขึ้น ในกรณีที่แหล่งน้ำแห่งใดแห่งหนึ่งเกิดขาดแคลนขึ้นเหมือนเช่นในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้จะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นถึงปี 2570 เท่านั้น ซึ่งหากไม่หาแหล่งน้ำใหม่มาเพิ่มแล้ว ก็ต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดสรรการใช้น้ำให้เพียงพอกับทุกกิจกรรมที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทุกปี มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือการแย่งกันใช้น้ำได้ เตรียมใช้กลไกด้านราคาเพิ่มคุณค่าน้ำเพื่อให้เกิดการประหยัด

ปัจจุบันประชาชนยังไม่ค่อยรู้คุณค่าของน้ำ แต่จากบทเรียนในปีนี้ เริ่มเป็นสัญญาณให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่นอกจากจะต้องช่วยกันจัดสรร ดูแลรักษาแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งคนกรุงเทพฯที่แม้จะไม่ต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกก็ตาม แต่ก็ควรจะช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และในอนาคต กปน. กำลังเตรียมปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำประปาใหม่ เนื่องจากน้ำประปามีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสาธารณูปโภคประเภทอื่น หากใช้กลไกด้านราคา จะทำให้คนเห็นคุณค่าน้ำมากขึ้นและจะให้ความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดได้อย่างเห็นผลทันที นอกจากนี้ประชาชนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดให้เป็นนิสัย เช่น ใช้ฝักบัวแทนการใช้อ่างอาบน้ำ ล้างรถโดยหาภาชนะใส่น้ำแทนการใช้สายยาง อย่าเปิดน้ำทิ้งขว้าง ฯลฯ เพราะในอนาคตเราอาจต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้นได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125