ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
รวก.(พ) บรรยาย"การบริหาร กปน.ด้วยแนวคิด EVM"

วันที่ 10 มิ.ย. 2553
 
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ ห้องปิยราษฎร์ สายงานการเงิน ได้จัดอบรมเรื่อง "การบริหาร กปน.ด้วยแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ” โดย นางพนอ เจริญศิริ รวก.(พ) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพนักงานสายงานการเงิน สายงานแผนและพัฒนา สายงานผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ EVM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้พนักงานสามารถนำแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อ กปน.อย่างเป็นรูปธรรม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125