ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ประปาสาขาสมุทรปราการพบประชาชนครั้งที่ 5

วันที่ 8 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 53 นายพิชิต ตันศิริ หัวหน้าส่วนบริการผู้ใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (สสป.) จัดทีมงานเข้าพบประชาชน ซอยพัฒนา 1 และซอยพัฒนา ถนน สุขุมวิท ต. คลองด่าน อ. บางบ่อ หลังจากได้รับแจ้งว่า น้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวไม่สะอาด แต่จากการสอบถามผู้ใช้น้ำจำนวน 28 ราย จากทั้งหมด 54 หลังคาเรือน พบว่า ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพและแรงดันน้ำประปาเป็นอย่างดี แต่บางครั้งประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ขุ่น เนื่องจากการซ่อม/ตัดบรรจบท่อประปา ซึ่งได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบแล้ว สำหรับความพึงพอใจต่อปริมาณแรงดันน้ำพบว่าร้อยละ 89.29 พอใจมาก และมั่นใจในด้านความสะอาด ร้อยละ 53.57 ความนิยมในการดื่มน้ำ พบว่าดื่มน้ำประปาผ่านเครื่องกรองมากที่สุด ร้อยละ71.43 รองลงมาคือการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 17.86 และดื่มน้ำประปาโดยตรงจากก๊อกเพียง ร้อยละ 7.14 รู้จัก "โครงการน้ำประปาดื่มได้ ” ร้อยละ 60.71
 
ในด้านบริการ ผู้ใช้น้ำนิยมชำระค่าน้ำผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส มากที่สุด ร้อยละ 71.44 เนื่องจากไม่สะดวกในการมาชำระเงินที่ สสป. และสำหรับผู้ที่เคยมาใช้บริการหรือติดต่องานที่ สสป. มีความพึงพอใจด้านการให้บริการมากถึงร้อยละ 80
 
ด้านความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ อาทิ น้ำประปาไม่ไหล ผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจสูง ร้อยละ 78.57 เนื่องจากได้รับข่าวสารผ่านเสียงตามสายจาก อบต. คลองด่านสม่ำเสมอ ( โดย สสป. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปทาง อบต. ) และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการประหยัดน้ำมากถึงร้อยละ 57.15
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125