ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
8-10 มิ.ย. นี้ กปน. พาน้องเข้าค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

วันที่ 4 มิ.ย. 2553
 
กปน. จัด "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” หวังสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมจัดประกวดแผนอนุรักษ์น้ำ ให้เป็นการบ้านกลับไปทำต่ออีก 1 เดือน
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน กปน. จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยปีนี้จะนำนักเรียน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร รวม 50 คน มาเข้าค่ายพักแรมใน กปน. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Walk Rally การระดมสมอง การจัดทำ Mind Mapping การตามล่าหาสารพิษในน้ำ สำรวจสายน้ำ ลดการรั่วไหลการใช้น้ำ รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา พร้อมกันนี้ยังได้เสริมสร้างให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสันติและมีความสุข นอกจากนี้เพื่อให้เยาวชนนำความรู้และแนวคิดที่ได้จากการเข้าค่าย กลับไปปรับใช้ได้จริง หลังปิดค่ายแล้ว เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ จัดต้องร่วมกันจัดทำแผนอนุรักษ์น้ำ และวิธีการปฏิบัติ จริงภายในโรงเรียน พร้อมสรุปผลงานส่งกลับมายัง กปน. เพื่อพิจารณามอบเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่จัดทำแผนอนุรักษ์น้ำดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ต่อไป
 
การอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม ควรต้องเริ่มจากตัวเราเอง ขยายไปยังบุคคลรอบข้าง เมื่อทุกๆ คน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้ว ยังช่วยประเทศชาติในการประหยัดทรัพยากรน้ำอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125