ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
เปิดตัวแล้ว...Management Cockpit ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

วันที่ 28 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุม 613 นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ "Management Cockpit” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ร่วมรับการอบรมจำนวนหลายท่าน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบ Management Cockpit สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานปี 2555 ในยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth : L) ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน IT เพื่อการบริหารจัดการที่ดี โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลขององค์กร มานำเสนอตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) หลาย ๆ ตัวชี้วัดในคราวเดียวกัน ผ่านจอ LCD จำนวนหลายเครื่อง
          ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร รับผิดชอบดูแลงาน จัดหาอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล และ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบดูแลเนื้อหา ตลอดจนดำเนินการใส่ข้อมูลลงในระบบ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอเบื้องต้นเป็นเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม แสดงผ่านข้อมูลทางสถิติ กราฟข้อมูล ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการบริหารการลงทุน กำไรสุทธิ อัตราน้ำสูญเสีย ข้อมูลเชิงกายภาพ เคมี แบคทีเรีย แรงดันน้ำ จำนวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้ำ ระยะเวลาที่หยุดสูบจ่ายน้ำที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ฯลฯ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125