ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง สานต่อ MOU การประปาภูฏาน

วันที่ 4 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมประชุมกับเทศบาล นครหลวงทิมพู ประเทศภูฏาน ที่กำกับดูแลกิจการประปาทิมพู เพื่อหารือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบประปาที่มีความมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาสัมพันธภาพภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125