ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
“วินัย 4 ประการ” สู่ปฏิบัติการ “ลดน้ำสูญเสีย”

วันที่ 13 ก.ย. 2555

           การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ได้นำหลัก "วินัย 4 ประการ” ของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (4 Disciplines of Execution) มาเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการลดน้ำสูญเสียของสาขา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งเป้าหมายของตนเองที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อที่จะช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ซึ่งทุกส่วนงานเน้นปฏิบัติงานตามตัววัดผลแบบชี้นำ และสร้างตารางคะแนนแสดงผลงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งสร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สาขาฯ มีเป้าหมายลดน้ำสูญเสียให้เหลือ 29 % ภายในเดือน ธ.ค. นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125