ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
18 ก.ย.นี้ สทนท. ระดมสมอง จัดทำแบบจำลองแก้ปัญหาอุทกภัยในอนาคต

วันที่ 14 ก.ย. 2555

          18 กันยายน นี้ กปน. สนับสนุนสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นโยบายการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย” ของ สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมีผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาชน ราว 200 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า วิกฤตมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสำเร็จในภาพรวมของประเทศ กปน. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้เร่งการดำเนินงานป้องกันน้ำท่วม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาไปยังผู้ใช้น้ำ และในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเหตุอุทกภัย จึงได้ให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย กรอบแนวคิดแนวผันน้ำ และการวิเคราะห์โครงการป้องกันน้ำท่วม ปี 2555” แก่สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย (สทนท.) เพื่อนำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมถึงการปรับแนวคิดและรูปแบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมในปี 2555 และ 2556
          ผู้ว่าการ กปน. กล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันน้ำท่วมคลองประปาในปีนี้ กปน. ได้แก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ แล้ว โดยเฉพาะบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี และท่อลอดคลองรังสิต สำหรับจุดที่ประสบปัญหา คันคลองแตกเมื่อปลายปีก่อน จากเหตุน้ำหลากไหลบ่านั้น ได้เสริมความสูงของแนวคันดินให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมปีก่อน และขณะนี้กำลังดำเนินการเสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีตและคันดินตามสภาพพื้นที่ ส่วนแนวคลองประปาฝั่งถนนเลียบคลองประปาตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำบางเขนถนนประชาชื่น ถึง หลังนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี กปน. กำลังจัดทำผนังคอนกรีตเสริมความแข็งแรงตลอดแนวคลอง และมีการยกระดับถนนเลียบคลองบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ส่วนสถานที่ที่สำคัญที่สุดในระบบการผลิตน้ำประปา คือ โรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่ง มีการจัดทำแนวป้องกันไว้ 100% แล้ว เพื่อรักษาความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125