ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เดินหน้ารณรงค์ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่”

วันที่ 20 ส.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้เดินหน้า จัดโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน รณรงค์ให้นักเรียนเกิดแนวคิด "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี มีนักเรียนชั้น ม. 2 จำนวน 300 คน เข้าร่วม นอกจากนี้ สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ยังได้ติดตามความคืบหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนราชวินิตบางเขน เข้าร่วม อาทิ การจัดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์น้ำ เพื่อตรวจสอบและรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน การติดตั้งระบบถังพักน้ำที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ยอดการใช้น้ำของทั้งสองโรงเรียนลดลง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยทั้งสองโรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำเสนอผลงานที่สาขาฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125