ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. คะแนนดี รับเป็นพี่เลี้ยงแก่รัฐวิสาหกิจอื่น

วันที่ 16 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) จัดบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2555 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ โดยขอรับการสนับสนุนทางวิชาการในการให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยงแก่รัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการจากรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรอยู่ในระดับดี จึงขอให้ กปน. เป็นพี่เลี้ยงบรรยายให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ ในฐานะที่ กปน. มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125