ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
รายละเอียด โครงการประกวด Rebranding & Redesigning น้ำบรรจุขวด การประปานครหลวง

วันที่ 11 ก.ค. 2555

โครงการประกวด Rebranding & Redesigning น้ำบรรจุขวด การประปานครหลวง
 
          เกณฑ์การออกแบบผลงาน
          1.การออกแบบรูปแบบขวดใหม่ 4 ขนาดในรูปแบบเดียวกัน 350 ซีซี. 500 ซีซี. 600 ซีซี และ 1,500 ซีซี. ที่สะดุดตาและโดดเด่นสามารถดึงดูดความสนใจ และสื่อถึงสินค้าระดับคุณภาพ
          2.การออกแบบฉลากหุ้มขวดและชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ มีเงื่อนไข
         - ใช้โทรสีสัญลักษณ์ของการประปานครหลวง (น้ำเงิน เขียว ฟ้า) โดยให้พื้นสีของฉลากหุ้มขวดโปร่งใส มีความสวยงาม
         - ออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สื่อถึงการประปานครหลวงและการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า
 
          การส่งผลงานเข้าประกวด
          ผู้สมัครจะต้องจัดส่ง CD ที่ Save File ผลงานในสกุล JPG และ AI (โปรแกรม Adobe Illustrator version CS5) โดยจะต้อง Print ลงบนกระดาษ A4 ความหนา 80 โดยจัดส่งทาง EMS หรือจัดส่งด้วยตนเอง ตามที่อยู่ดังนี้
          "กองสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ตึก 6 เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210"
          ทั้งนี้ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปานครหลวง และ การประปานครหลวงมีสิทธิที่จะนำผลงานของผู้ได้รับรางวัลแต่ละรางวัล นำมาผนวกเพื่อนำไป Rebranding & Redesigning น้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ให้เหมาะสมในอนาคตต่อไป
 
           การพิจารณาผลงาน
           รอบแรก คัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของคณะทำงาน
          รอบตัดสิน คัดเลือกผู้ชนะเลิศ รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 โดยคณะกรรมการตัดสินดำเนินการ ประกอบด้วยผู้บริหาร การประปานครหลวงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีหัวข้อในการให้คะแนนทั้งหมด 4 หัวข้อ รวมเป็น 100 คะแนน ดังนี้
          - ความสวยงาม และความมีระดับคุณภาพ 30 คะแนน
          - ทันสมัยและโดดเด่น สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ 30 คะแนน (สื่อถึงความใสสะอาดของน้ำได้อย่างชัดเจน)
          - การสื่อความหมายถึงการประปานครหลวงและการรักษาสิ่งแวดล้อม 20 คะแนน
          - ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 
           การประกาศรางวัล
           ประเภทรางวัล 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล จำนวนเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
          การประกาศผลรางวัลจะประกาศผลผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ และบนเว็บไซต์ www.mwa.co.th และสื่อต่างๆของการประปานครหลวง เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ก.ค. 55 เท่านั้น (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มอบรางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ในวันคล้ายวันสถาปนา การประปานครหลวง วันที่ 16 สิงหาคม 2555
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125