ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน.แน่วแน่เตรียมความพร้อมเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียน

วันที่ 11 ก.ค. 2555

กปน. จัดเสวนา "ประชาคมอาเซียน 2015 กับทิศทางของการประปานครหลวง”
           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 คุณวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ได้เป็นประธานในการจัดเสวนาทางวิชาการ "ประชาคมอาเซียน 2015 กับทิศทางของ กปน.” ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคาร ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมีคุณเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการและผู้บริหารกว่า 200 คนเข้าร่วมเสวนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงรุกสำหรับผู้บริหาร กปน. เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อันอาจจะส่งผลต่อการก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำในด้านการบริการงานประปาในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียนตามวิสัยทัศน์ของ กปน. และยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการมอบให้แต่ละรัฐวิสาหกิจในสังกัดเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในการเสวนาครั้งนี้ กปน. ได้เชิญวิทยากรชั้นนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ คุณสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมปาฐกถา ในหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน 2015 ในมุมมองประเทศไทย” และการบรรยายในหัวข้อ "รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน” รวมถึง "ทิศทางของรัฐวิสาหกิจไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” สำหรับ กปน. ในฐานะสาธารณูปโภคหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ ได้เตรียมวางแผนทั้ง แผนระยะสั้นคือการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีแรงดันน้ำที่เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชนเมืองในปี 2556 การพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารจัดการระบบน้ำสูญเสียให้ได้ร้อยละ 20 ในปี 2560 และแผนระยะยาวในการจัดหาแหล่งน้ำดิบใหม่ โดยจัดทำโครงการใช้ น้ำดิบจากลุ่มเจ้าพระยาตอนบน เป็นการย้ายจุดรับน้ำดิบจากจังหวัดปทุมธานี ไปที่จังหวัดชัยนาท การปรับปรุงระบบท่อประปาทั้งหมดเพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันน้ำให้สูงขึ้น ส่วนการเตรียมความพร้อม ด้านการพัฒนาบุคลากร กปน. ได้สร้างการตื่นตัวรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเพิ่มทักษะและความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษากลางของอาเซียน โดยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมประปานานาชาติ IWA (The International Water Association) การจัดส่งพนักงานร่วมศึกษาดูงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน และล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประปาโดยจัดทำ Master Plan ให้กับเมืองหลวงพระบาง การลงนามบันทึกความเข้าใจกับ K-Water ประเทศเกาหลี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความช่วยเหลือด้านการประปาระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับผู้ว่าการการประปาฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่ง กปน. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งระบบบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปิดเสรีทั้งด้านสินค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เงินทุนและบริการ ที่จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงการมองหาช่องทางการขยายโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างขึ้นเช่นกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125