ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ ยกทีมชมการสาธิต “การซ่อมท่อประปาในอ่างผ้าใบ”

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หมู่บ้านศริญญา ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการ กปน. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวบุบผา อนันตวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ เดินทางไปชมการสาธิต "การซ่อมท่อในอ่างผ้าใบ พร้อมการสาธิตการส่งภาพถ่ายงานซ่อมท่อพร้อมพิกัด GPS” ของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
          โดยทางสาขาฯ ได้นำเสนอและบรรยายการสาธิตความเป็นมาในการทำโครงการครั้งนี้ว่า ในการซ่อมท่อประปาที่ผ่านมาในบ้างครั้ง ไม่สามารถโบล์วน้ำล้างท่อประปาได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนบ่อยครั้งจากผู้ใช้น้ำเนื่องจากน้ำขุ่นหรือมีกลิ่น จึงเป็นที่มาในการพัฒนาวิธีการซ่อมท่อในอ่างผ้าใบ โดยกลุ่มบัวทอง 555 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำหลังซ่อมท่อ สำหรับขั้นตอนในการซ่อมท่อในอ่างผ้าใบ เริ่มจากการเปิดหลุมบริเวณที่จะซ่อมท่อให้ได้ขนาดเหมาะสม มีความลึกใต้ท่อไม่น้อยกว่า 15 ซม. หลังจากนั้น สูบน้ำออกจากหลุมให้แห้ง ระดับน้ำต่ำกว่าท่อที่จะซ่อม สอดผ้าใบกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวขึ้นอยู่กับรอยแตกรั่วของท่อ ที่ออกแบบโดยผ่าด้านข้าง 2 ข้าง มัดให้แน่นติดกับท่อที่จะซ่อม ติดแถบหนามเตยรอบหลุมงานซ่อมให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้น้ำสกปรกด้านนอกเข้ามาในอ่างน้ำ ดำเนินการซ่อมท่อ วัดปริมาณคลอรีน และความขุ่นของน้ำประปาหลังซ่อมท่อ และคืนสภาพผิวตามลำดับ ซึ่งการซ่อมท่อด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ 1.น้ำสกปรกไม่เข้าไปภายในระบบท่อประปา ทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำ เห็นได้จากระหว่างการซ่อมท่อ น้ำในอ่างผ้าใบจะไม่ขุ่น หรือเป็นสีดินโคลน แตกต่างจากการซ่อมท่อที่ไม่มีผ้าใบป้องกัน จะมีน้ำค้างท่อหรือน้ำใต้ดินผสมกับดินในหลุม ซึ่งมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้าไปในท่อประปาได้ 2.ลดโอกาสดินในหลุมซ่อมท่อพังในระหว่างซ่อม จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น 3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในการลดข้อร้องเรียนเรื่องน้ำขุ่น และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพน้ำประปา พร้อมกับประยุกต์โปรแกรม Google+ ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพงาน ประสานงานต่าง ๆ และการตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายค่างานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสัญญาจ้าง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125