ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
อบรมการพยากรณ์ธุรกิจสำหรับการประปานครหลวง

วันที่ 25 ม.ค. 2553
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผวก.ได้เป็นประธานในการเปิดอบรม "การพยากรณ์ธุรกิจสำหรับการประปานครหลวง” ให้กับพนักงาน กปน.ประมาณ 60 คน โดยมี อ.ภาวพันธน์ ศิวรักษ์ และคุณนิสา เอมมาโนชญ์ เป็นผู้บรรยาย ในโอกาสนี้ นางพนอ เจริญศิริ รวก.(พ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เนื่องจาก การขยายกำลังการผลิตและการจัดจำหน่ายน้ำของ กปน. ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานาน 4-5 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ดังนั้นการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในอนาคต ที่ถูกต้องแม่นยำ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนการลงทุนในระยะยาวรวมทั้งการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ใช้น้ำ ต่อใหม่ ปริมาณน้ำขายในแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ใช้เป็นฐานในการจัดตั้งงบประมาณและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกับกระทรวงการคลัง ล้วนแต่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดอบรมความรู้ "การพยากรณ์ธุรกิจของการประปานครหลวง” แก่ทีมงานของ ฝ่ายแผนและข้อมูลองค์กร(ฝผอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำแผนปฎิบัติงานประจำปีของสาขา เพื่อให้ผลงานออกมาถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้บริหารสามารถใช้อ้างอิงกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล กปน. ได้อย่างน่าเชื่อถือ
 
จากนั้น ผวก. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าการคาดการณ์ถูกต้องและแม่นยำย่อมจะทำให้การลงทุนของ กปน.ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวมีความคุ้มค่า ส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน และตั้งงบประมาณประจำปีได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในเรื่องของการคาดการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านพยากรณ์ธุรกิจโดยตรง เพื่อนำไปปรับใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125