ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
คณะผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบผู้บริหารพร้อมศึกษาดูงาน กปน.

วันที่ 11 มิ.ย. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย Mr. Thomas Lim Principle nova CITYNETS และ Mr. Tha York Koon Senior Consultant nova CITYNETS พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตติดตั้งและใช้น้ำประปา โดยประเทศไทยได้ตอบรับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ Ease of Doing Business (EoDB) ระยะที่ 2 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนนความยากง่าย ในการทำธุรกิจในประเทศไทย ประเมินโดยธนาคารโลก ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น Champion Economy ในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ เพื่อให้มีบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทีมงานจากการประปานครหลวง (กปน.) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร ประเภทการให้บริการ ระเบียบและขั้นตอนในการติดตั้งประปาประเภทต่างๆ ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125