ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. โชว์ผลงาน 7 เดือนยังฉลุยรุก 3 แผนเร่งด่วนรับมือน้องน้ำ

วันที่ 31 พ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของ กปน.ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 54 – เม.ย. 55) ว่า แม้ในช่วงไตรมาสแรกที่เกิดวิฤตมหาอุทกภัยทำให้ กปน. ต้องลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ในการป้องกันระบบผลิตน้ำประปาหลักเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค แต่ กปน. ก็ได้เร่งปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยนำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 ที่เน้นการบริหารจัดการครอบคลุมยุทธศาตร์ 6 ด้านได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร รวมถึงธรรมาภิบาล ตลอดจนการนำระบบ EVM มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาทิ การติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 31,077 ราย จากเป้าหมาย 27,730 ราย ปริมาณน้ำขาย 742.2 ล้านลบ.ม. จากเป้าหมาย 730.5 ล้าน ลบ.ม. รายได้ค่าน้ำและบริการ 9,262.3 ล้านบาท และรายได้เสริมจากการรับจ้างงานวางท่อของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการหลังมาตรวัดน้ำ ซึ่งทำรายได้ 353.7 ล้านบาท จากเป้าหมาย 244.5 ล้านบาท โดยเฉพาะอัตราน้ำสูญเสียที่ลดลง จากเป้าหมาย 28.58% ลดลงเหลือ 25.88% ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,768.8 ล้านบาท
          ทั้งนี้ กปน. ได้ให้ความสำคัญกับการจ่ายน้ำให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยได้คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ย กับน้ำผลิตจ่ายต่อวันด้วย ในส่วนของแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในปีนี้ นายเจริญ ได้กล่าวว่า กปน.ได้เตรียมแผนป้องกันไว้ 3 ขั้นตอน คือ 1. แผนฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวทางในการจัดซ่อมคันดินเดิมโดยใช้วงเงิน 51.6 ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 60% 2.แผนเร่งด่วน สร้างกำแพงคอนกรีตและยกระดับถนนริมคลองประปาทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก วงเงิน 517 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ และ 3.แผนระยะยาว ซึ่งเพิ่มความมั่นคงตลอดแนวคลองประปาทั้ง 2 ฝั่งวงเงิน 2,143.8 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2556-2558
          นายเจริญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการในอนาคต กปน. ได้รับนโยบายจาก นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานและวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดในอนาคต โดยขณะนี้ได้มีการสำรวจน้ำดิบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งยังมีคุณภาพและปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอด 100 ตู้ภายในปี 55 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงน้ำประปาอีกทางหนึ่ง โดยจำหน่ายเพียง 5 ลิตร 1 บาทเท่านั้น และเพิ่มการติดตั้งหัวดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้แก่ทุกชุมชน รวมถึงการเร่งรัดการลดน้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงมหาดไทยในการช่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125