ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมศึกษาดูงาน ‘การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น’

วันที่ 22 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น กับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ จ. เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8–12 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคราชการและภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
           การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายเน้นบทบาทผู้นำชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ฯลฯ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อาทิ เช่น สมาชิกสภากรุงเทพ สมาชิกสภาเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ผู้บริหารโรงเรียน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และยังได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น เยี่ยมชม "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข” "การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้ภาคประชาชนมีความใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปน. ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กปน. และ ผู้นำชุมชน ภาครัฐ และประชาชน อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125