ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เตรียมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

วันที่ 16 พ.ค. 2555

          การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการดังกล่าวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มทำการสำรวจระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ปลายเดือน มิ.ย. นี้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปน. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จึงขอความร่วมมือโปรดกรอกแบบสอบถามและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อ กปน. จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125