ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้ >> สาระน่ารู้
การสูญเสียจากการรั่วไหล


 

ก๊อกน้ำมีน้ำหยดตลอดเวลา จะสูญเสียน้ำถึง 1,500 ลิตร (1.5 ลูกบาศก์เมตร) ต่อเดือน

ก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิท น้ำรั่วไหลเป็นสาย จะสูญเสียน้ำไม่น้อย กว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

ชักโครกที่ลูกลอยปิดไม่สนิท มีน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลา จะสูญเสียน้ำกว่า 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
  
การรั่วไหลที่อาจจะดูเล็กน้อย แต่เป็นการไหลของน้ำที่ต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคิดเป็นปริมาณ น้ำต่อเดือนอาจจะสูงกว่า ปริมาณน้ำใช้ปกติ จากการสำรวจการใช้น้ำในอาคารบ้านเรือน พบว่าน้ำที่รั่วไหล โดยมิได้ใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ หากช่วยกันสังเกต ดูแล และแก้ไข ก็จะประหยัด ทั้งเงินค่าน้ำ และทรัพยากรน้ำ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125