ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง พร้อมยกระดับการทดสอบมาตรวัดน้ำสู่สากลแห่งแรกในประเทศไทย

วันที่ 4 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ ทั้งของ กปน. หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานกลางชั่งตวงวัด มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ขณะนี้ถึงเวลาที่จะพัฒนาระบบเข้าสู่มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายยกระดับงานบริการด้านมาตรวัดน้ำทั้งระบบ คืองานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำให้เทียบเท่าของใหม่ตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบที่สามารถสอบกลับค่าการวัดไปสู่มาตรฐานสากล ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพงานบริการของ กปน. อีกทั้ง กปน. จะเป็นหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานงานทดสอบ สอบเทียบ ISO/IEC 17025 มาตรวัดน้ำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประเทศไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125