ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เข้ารับการอบรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 4 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทีมงานจากการประปานครหลวง (กปน.) ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 – 26 เมษายน 2555 ซึ่งทางสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดให้มีการแถลงผลการศึกษาระหว่างการอบรม เรื่อง "รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาข้ามแดน (Cross Border Development) เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีการพัฒนาร่วมไทย – พม่า โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือ” ของนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 110 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ โดยมี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานในพิธี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125