ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัด "พบกันครั้งแรกกลุ่มเพื่อนประปา" สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชน

วันที่ 3 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. มีผู้ใช้น้ำที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ กปน. จำนวนกว่า 2 ล้านรายแล้ว และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ถึง 10 ล้านคนต่อวัน ทำให้ขอบข่ายการบริการประชาชนขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่ง กปน. มีนโยบายขยายเขตการบริการให้ประชาชนทุกพื้นที่ชุมชนเมืองในความรับผิดชอบมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงภายในปี 2556 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้การบริการของ กปน. เป็นไปอย่างทั่วถึงและให้ประชาชนและผู้ใช้น้ำได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้บริการ กปน. จึงได้จัดกิจกรรม "พบกันครั้งแรกกลุ่มเพื่อนประปา” ขึ้น โดยเชิญผู้นำชุมชนริมคลองประปา จิตอาสาและชุมชนจากพื้นที่ให้บริการ มาดูงานด้านบริการและกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้เป็นแกนหลักในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ไปสู่ผู้ใช้น้ำในชุมชนต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆในการให้บริการจากผู้นำชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
          นายเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม "พบกันครั้งแรกกลุ่มเพื่อนประปา” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 โดยนำผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มจิตอาสาจำนวน 170 คน จากชุมชนริมคลองประปาและชุมชนต้นน้ำ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน ประธานชุมชน มาร่วมกิจกรรม ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ เสียสละ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ กปน. เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดย กปน.มีนโยบายจะขยายโครงการดังกล่าวให้เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่บริการต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125