ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
4 หน่วยงาน ส่งหนังสือขอบคุณ กปน. ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

วันที่ 2 พ.ค. 2555

          ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้การสนับสนุน >>สภากาชาดไทย ในการติดตั้งระบบประปาภายในบริเวณ "งานกาชาด ประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2555 ซึ่งงานบรรลุผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจเรียบร้อยดีทุกประการ >>สมาคมศิษย์เก่านิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน "95 ปี รวมใจน้องพี่สีชมพู” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชกละสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำประปาสำหรับประกอบอาหารบริการแก่ผู้มาร่วมงานได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง จนทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย >>สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนรถน้ำดื่มเย็น เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 กรมเจ้าท่าและสมาคมผู้ค้าอะไหล่เก่า จัด "การแข่งขันกีฬาประเพณีสี่เส้า ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 โดย กปน. ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่นักกีฬาและกองเชียร์ ทำให้การแข่งขันดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 4 แห่ง ได้ทำหนังสือขอบคุณมายัง กปน. ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125