ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ว่าการการประปานครหลวง กำชับพนักงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 30 เม.ย. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ กปน. จะดำเนินกิจการมาครบ 45 ปี มุ่งมั่นผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2556 ทุกบ้านในพื้นที่รับผิดชอบจะมีน้ำประปาใช้ ทั้งนี้ ตลอด 45 ปี ที่ผ่านมา กปน. บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เสมอมา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนกระทั่งได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากกระทรวงการคลังหลายรางวัล ติดต่อกันมาหลายปี ทั้งรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น และล่าสุด ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
          นายเจริญ กล่าวอีกว่า ตนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสากล และสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยกำหนดเป็นแนวจริยธรรมการดำเนินงาน กปน. มาถือปฏิบัติทั้งองค์กร ประกอบด้วย wหลักนิติธรรม มีความเสมอภาค wหลักคุณธรรม ไม่กระทำหรือสนับสนุน และควบคุมการคอร์รัปชั่น wหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้wหลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน wหลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และ wหลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับความชอบธรรม ทั้งรัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม สมกับวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่ว่า "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125