ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”

วันที่ 30 เม.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อม นายสมชัย ชัยอนุรักษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ร่วมงานเปิดตัวโครงการ "มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ” เนื่องในปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี และครบรอบ 150 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีผู้ทรงสถาปนากระทรวงมหาดไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรมความดีตามวิถีพอเพียง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชานว่ายังมีข้าราชการที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125