ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กปน. หารือร่วม กฟน. บูรณาการงานด้านสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 8 มี.ค. 2564


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 501 ชั้น 5 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการงานบริการสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้การต้อนรับ โดยการหารือในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการระบบบริการสาธารณูปโภค ซึ่งให้บริการลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ ยังร่วมหารือระบบบริหารงานองค์กร และการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญที่หารือร่วมกัน ดังนี้
✅การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กปน. และ กฟน. ได้แก่ ▶️โครงสร้างของหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ▶️ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน ▶️ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ปริมาณผู้ใช้บริการ พื้นที่การให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เป็นต้น
✅การพัฒนาและการให้บริการ Mobile Application ร่วมกัน
✅ความร่วมมือด้านการใช้ระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) และศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)
✅ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น ▶️การเชื่อมระบบ House ID เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต ▶️การให้บริการ Call Center และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนร่วมกัน ▶️การอ่านมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าร่วมกัน ▶️การให้บริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปาร่วมกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การร่วมมือระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน ด้านบริการสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีจุดประสงค์ในการพัฒนางานบริการเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ การแบ่งปันข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการเดียวกันได้อย่างคลอบคลุม และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125