ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2564
กว่าจะมาเป็นน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแต่ละหยด ต้องผ่านทุกขั้นตอนสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

วันที่ 5 ม.ค. 2564

กว่าจะมาเป็นน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแต่ละหยด ต้องผ่านทุกขั้นตอนสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

การประปานครหลวง (กปน.) ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตั้งแต่จุดรับน้ำดิบทั้ง 2 แห่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และเขื่อนแม่กลอง นำเข้ามาสู่ระบบการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำประปาของ กปน. พร้อมดูแลรักษาคุณภาพน้ำดิบอย่างละเอียดตลอด 24 ชั่วโมง

หลังจากที่ได้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว จะทำการสูบส่งผ่านระบบท่อประปาระยะทางกว่า 34,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

กว่าจะได้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยแต่ละหยด ต้องผ่านกระบวนการมากมาย รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาร่วมมือกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้ เพื่อมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

#มีน้ำมีชีวิต #การประปานครหลวง #MWA #ChangeforbetterCARE
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125