ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
คณะกรรมการ กปน. ลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต"

วันที่ 29 ธ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต" ของคณะกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เชื่อมั่น และเห็นถึงความมุ่งมั่นของ กปน. ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ตามกรอบวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125