ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวงขานรับวันน้ำโลก ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10%

วันที่ 20 มี.ค. 2555

           สืบเนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันที่สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันน้ำโลก เพื่อให้ประชาชนร่วมระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์มาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ การประปานครหลวง (กปน.) จึงร่วมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการเพื่อสังคมของ กปน. โดยได้กำหนดมาตรการลดหย่อนค่าใช้จ่ายการติดตั้งประปาใหม่ เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ในระยะวางท่อเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 20 เมตร จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท โดยไม่ลดหย่อนเงินประกันการใช้น้ำ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นเรื่อง คือ เป็นผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้งประปาใหม่ หรือเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยผู้ขอติดตั้งต้องเป็นผู้ขอติดตั้งรายใหม่ มิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ ตลอดจนสถานที่ติดตั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ได้ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 30 กันยายน 2555 กับสำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125  หรือ www.facebook.com/MWA.CO.TH หรือ http://twitter.com/mwa1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125