ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดกิจกรรมจิตอาสาอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2563

วันที่ 4 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยการประปานครหลวง” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) พร้อมน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นรูปธรรม ซึ่ง กปน. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ กปน. นำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ เปลี่ยนก๊อกน้ำและอุปกรณ์ระบบประปาที่ชำรุด พร้อมทั้งตรวจสอบหาจุดท่อประปาแตกรั่วภายในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของชาติอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125