ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้ารางวัลชนะเลิศในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

วันที่ 3 ธ.ค. 2563

          ผลงานนวัตกรรมของการประปานครหลวง (กปน.) ANTI SALINITY TOOL (ANSAT) หรือ ‘รู้สู้เค็ม’ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานนวัตกรรมในเวทีอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ International Innovation Awards: IIA 2020
          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำกักเก็บในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อยลง โดยเฉพาะเขื่อนฝั่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถระบายน้ำให้เพียงพอเพื่อผลักดันน้ำเค็ม ทำให้น้ำเค็มรุกสูงถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล ของ กปน. ส่งผลให้น้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปามี ความเค็มสูงขึ้น
          กปน. จึงได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น สามารถลดผลกระทบลงได้มากกว่าที่ผ่านมา โดยการบูรณาการข้อมูลหลายด้าน ทั้งในอดีตและปัจจุบันจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดปริมาณและคุณภาพน้ำจำนวนมากที่ติดตั้งในแหล่งน้ำดิบ เพื่อจัดทำเป็นแบบจำลองคาดการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบอัตโนมัติล่วงหน้า 1-3 วัน โดยใช้ Machine Learning เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสูบน้ำดิบที่มีค่าความเค็มเหมาะสมเข้าสู่คลองประปา (ไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร) ซึ่งสามารถลดจำนวนชั่วโมงที่น้ำดิบมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ได้ประมาณร้อยละ 58 และปรับอัตราการผลิตน้ำประปาให้เหมาะสมกับอัตราการสูบน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถใช้กำหนดเวลาและวางแผนผลักดันน้ำเค็มในปฏิบัติการ Water Hammer Flow Operation in Chao Praya River ร่วมกับกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือและวิธีการดังกล่าวทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดผลกระทบลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ล่าสุด ANSAT หรือ ‘รู้สู้เค็ม’ ของ กปน. ก็คว้า International Innovation Awards : IIA 2020 รางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรมด้านการบริการและการช่วยแก้ไขปัญหา (Services & Solutions) จากองค์กร Enterprise Asia ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Event ในวันที่ 16 ธันวาคมที่จะถึงนี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125