ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง สำรวจลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง หาแหล่งน้ำดิบแห่งใหม่

วันที่ 5 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยคณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย พลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง, นางวิภารัตน์ อัศววิรุฬหการ และ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อสำรวจพื้นที่ตามโครงการใช้น้ำดิบจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. ตามแนวความคิดของ มท.2 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานและวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการผลิตและจ่ายน้ำของ กปน. ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแหล่งน้ำดิบ รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรม อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนต่างชาติ
          ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติที่คาดการณ์ได้ยาก ทั้งภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และการรุกล้ำของปริมาณน้ำเค็ม ทำให้ปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำของ กปน. โดยเฉพาะจากวิกฤติมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำดิบที่ด้อยคุณภาพเข้ามาเจือปนในคลองประปาทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จากเหตุการณ์ดังกล่าว กปน. ได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับปรุง และปรับแต่งคุณภาพน้ำโดยใช้สารเคมีเพื่อให้คุณภาพน้ำดิบอยู่ในมาตรฐานที่สามารถผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
          ในการนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ มท.2 ที่ต้องการให้ กปน. พิจารณาศึกษาแหล่งน้ำแห่งใหม่ รองรับการดำเนินงานในระยะยาวสำหรับการใช้น้ำในอีก 100 ปี ข้างหน้า โดยเอาข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ ที่ปัจจุบันมีประชากรกว่า 10 ล้านคน เป็นเกณฑ์ในการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สามารถร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมผลิตน้ำประปาและให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125