ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 18 มกราคม 2564
  ด่วนมาก!ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนกาญจนาภิเษก (สาย 9) บางพื้นที่ วันที่ 13 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 17 มกราคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเทพราช-ลาดกระบัง บางพื้นที่ วันที่ 12 มกราคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. MOU กรมอนามัย โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ย้ำความมั่นใจคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

วันที่ 27 พ.ย. 2563

กปน. MOU กรมอนามัย โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย ย้ำความมั่นใจคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563) ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาปลอดภัย โดยร่วมมือกันทางวิชาการ บูรณาการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำประปาในเขตนครหลวง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ และบุคลากรทีมตรวจประเมินกลาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า กปน. มีการควบคุมคุณภาพน้ำทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือน เพื่อสุขอนามัยของประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งปี 2554 เป็นต้นมา กปน. ได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาจัดกระบวนการดำเนินการที่ผ่านมาให้เป็นระบบที่เหมาะสมมากขึ้น ให้ความสำคัญตั้งแต่การดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนต้นน้ำ เมื่อน้ำดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิต จะต้องมีการปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน เพื่อคงคุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อผลิตเป็นน้ำประปา จะต้องมีการดูแลรักษาต่อเนื่องทั้งระบบสูบส่งและสูบจ่าย จนกระทั่งไปถึงบ้านเรือนประชาชน จำเป็นต้องปรับปรุงระบบท่อ และการซ่อมท่อ ให้ได้มาตรฐาน ไร้การปนเปื้อนใด ๆ ในน้ำประปา เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาปลายทาง ให้ได้มาตรฐานเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง นำมาซึ่งความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับ กปน. ในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกันทางวิชาการ การปฏิบัติการในพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพน้ำประปาได้ ซึ่งจากการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2560-2563 พบว่า น้ำประปาของ กปน. มีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยเฉลี่ยร้อยละ 88.07 โดยปีล่าสุดพบว่า มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 100 จึงมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับนำมาบริโภคในครัวเรือน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125