ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมส่งเสริมพลังภาคประชาชน

วันที่ 1 มี.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 30 ปี การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของการประปานครหลวง” ซึ่งมี รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคณะ เป็นผู้บรรยาย
          ผู้ว่าการฯ กล่าวว่า กปน. ถือเป็นองค์กรแห่งรัฐที่ต้องทำงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตอาจเข้ามาร่วมตั้งแต่ช่วยกันคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทำ
          และในปีนี้ กปน. ได้จัดกิจกรรม DSM (Demand Side Management) จึงอยากใช้โอกาสนี้เป็นอีกช่องทางที่จะรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน เมื่อวานนี้ กปน. จัดสัมมนาส่งเสริมพลังภาคประชาชน มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125