ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร
ทิศทางและนโยบายขององค์กร


 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ก.ย. 2563

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของการประปานครหลวง
 
          การประปานครหลวง (กปน.) มีความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) โดย มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำให้ กปน. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล
 
          วิสัยทัศน์ตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (2563-2565) คือ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” ซึ่งวางเป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทั้งในด้านความยืดหยุ่่น (Resilience) ความคล่องตัว (Agility) และ การพัฒนาด้านนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งการดำเนินงานประปาอย่างมีมาตรฐาน ส่งมอบคุณค่า และลดความสูญเสีย (Operational Excellence)


 โดยมีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและสร้างความมั่นคงของระบบประปา รวมทั้งการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบประปาและรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งรักษาความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ กปน. สามารถบริหารจัดการและมีเงินมาลงทุนได้อย่างคล่องตัว แม้จะมีอัตราค่าน้ำที่คงที่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125