ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จับมือนิดา อบรมพนักงานระดับ 3-4

วันที่ 28 ก.พ. 2555

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ 3-4 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพทั่วไป” โดยความร่วมมือระหว่าง กปน.และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555 ซึ่งมุ่งหวังให้พนักงานได้พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนางานต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125