ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง จัดสัมมนา ทบทวนเกณฑ์ SEPA ก่อนใช้จริง

วันที่ 28 ก.พ. 2555

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ. วิภาวดีรังสิต นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนเกณฑ์ SEPA และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (OPR)” เพื่อเป็นการทบทวนและสร้างความเข้าใจในกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปบูรณาการ พัฒนาองค์กรตามแนวทางของ SEPA มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรต่อไป โดยคณะวิทยากรจาก บริษัท ซิสเต็มซ์ โฟกัส จำกัด ระบบ SEPA หรือ State Enterprise Performance Appraisal มุ่งหวังให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานะองค์กร ค้นหาโอกาสในการยกระดับองค์กร และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นความสมดุลในทุกด้าน และผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง กปน. จะนำมาใช้จริงในปี 2556 ที่จะถึงนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125