ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วม สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ระดมสมอง หาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยในอนาคต

วันที่ 23 ก.พ. 2555

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2555) เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ถอดบทเรียนมหาอุทกภัย ปี 2554” โดยมีผู้แทนจาก 25 ลุ่มน้ำ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
         นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า วิกฤตมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในภาพรวมของประเทศ กปน. เป็นอีกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้เร่งการดำเนินงานป้องกันน้ำท่วม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาไปยังผู้ใช้น้ำ ดังนั้น กปน. จึงให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ แก่สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย (สทนท.) เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ "ปริมาณน้ำฝนที่ผิดปกติ” โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร "การตอบสนองการบริหารจัดการน้ำ” โดย ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ได้รับ จะนำเสนอแก่ภาครัฐ เพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125