ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กรมสรรพากรกำหนดใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทน 10 หลัก

วันที่ 22 ก.พ. 2555

         ด้วยกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้เสียภาษีอากรทุกประเภทใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของการประปานครหลวง คือ
 
0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 4 6 3
 
          ทังนี้ กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีอากรใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับ และใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้วโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125