ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ขานรับ WHO เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วม

วันที่ 22 ก.พ. 2555

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2555) เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) Dr.Maureen Birmingham ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย (WHO) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "โครงการจัดการน้ำสะอาด การประปานครหลวง” (Water Safety Plan) เพื่อพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไป
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา กปน. ให้ความสำคัญกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำถึงสถานที่ใช้น้ำทุกพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกมาโดยตลอด และถือได้ว่าสามารถรักษาคุณภาพน้ำประปาได้ดีเกินมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รวมทั้งในประเทศไทย กปน. จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และการประปาสิงคโปร์ (PUB) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ "คุณภาพน้ำกับสุขภาพ ความจำเป็นสำหรับโครงการจัดการน้ำสะอาด” "ความคืบหน้าการดำเนินการในภูมิภาค” "การประยุกต์ การดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาดในการประปานครหลวง” ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง "โครงการจัดการน้ำสะอาด” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125