ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี MOU ด้านวิชาการ

วันที่ 22 ก.พ. 2555

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการศึกษาและวิจัย ได้แก่ ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านงานวิจัยในการพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ กปน. สู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตน้ำในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
          นายเจริญ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน โดยก่อนหน้านี้ กปน. และ มจธ. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาระบบ Logistic และ VMI (Vendor Managed Inventory) ซึ่งเป็นการนำแนวคิดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้ามาช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดการต้นทุนและการจัดเก็บวัตถุดิบ อาทิ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์วิกฤต ดังเช่นการเกิดอุทกภัยในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการ แล้ว กปน. ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการบริหารจัดการและนวัตกรรมแก่พนักงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา มจธ. ฝึกงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ กปน. เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรและประเทศโดยรวม
          ด้าน ผศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า มจธ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ กปน. และพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน กปน. ต่อไป 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125